Omhoog
Aanmelden
 
Home
 
 
 
Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
 
Dat er in 1995 een instelling werd opgericht waar men klachten vanwege seksueel misbruik in de RK Kerk kon melden, was op zich uniek in de RK Kerk wereldwijd. Dit betekende onder meer ook dat er weinig of geen ervaring was met een dergelijke instelling. Op basis van opgedane ervaring werd de procedure voor klachtafhandeling voor de eerste maal in 2002 gewijzigd.
In 2007 werden vervolgens nieuwe statuten goedgekeurd, alsmede een ingrijpend herziene procedure voor klachtafhandeling. Dit betekende een aantal belangrijke wijzigingen, met name:
- de doelstelling van het Meldpunt werd uitgebreid; men kon voortaan niet alleen een klacht indienen jegens pastorale beroepskrachten (priesters, diakens, pastoraal werkers), maar tegen elke betaalde of onbetaalde functionaris die in de RK Kerk werkzaam is, of was, ten tijde van het misbruik;
- de definitie van seksueel misbruik werd verruimd en betreft nu elke gedraging waarbij iemand onder dwang of in een afhankelijkheidssituatie seksueel onheus wordt bejegend, waardoor de geestelijke en/of lichamelijke integriteit word geschonden;
- klachten kunnen ook ingediend worden tegen personen die inmiddels zijn overleden;
- de procedure voor afhandeling van klachten is transparant gemaakt, gebaseerd op hoor- en wederhoor en gebonden aan termijnen;
In 2011 is de procedure geheel aangepast. Klik hier voor de nieuwe procedure en statuten
 
 
Het Meldpunt is er niet alleen voor slachtoffers van seksueel misbruik. Ook (vermoedelijke) plegers of mensen die aangeklaagd worden kunnen er terecht om advies te krijgen. Het Meldpunt ontwikkelt daarnaast bovendien in samenwerking met de bisdommen zogenaamde preventieprojecten waarin kerkelijk werkers worden getraind in het omgaan met situaties waarin grenzen overschreden dreigen te worden. Tot slot adviseert Het Meldpunt de bisschoppenconferentie en het bestuur van de KNR gevraagd en ongevraagd over maatregelen die ertoe leiden dat seksueel misbruik in de organisatie wordt tegengegaan.
 
 
 
Naar aanleiding van vragen die binnenkomen over schadevergoeding - ook bij het Meldpunt- hebben de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) gezamenlijk besloten om zich te laten adviseren over de juridische positie van bisdommen, ordes en congregaties. Dit in verband met vragen rondom genoegdoening vanwege seksueel misbruik, gepleegd door mensen die werkzaam waren in de RK Kerk. In verband hiermee is een commissie samengesteld, bestaande uit de heer prof. mr. S.D. Lindenbergh (voorzitter), mevrouw mr. J. Meyst-Michels en de heer mr. J. Wildeboer.
Aan deze commissie is verzocht om bij de advisering alle civielrechtelijke aspecten inzake verjaring, aansprakelijkheid en genoegdoening te betrekken, alsmede relevante onderdelen van kerkelijk recht. De commissie heeft per 24 juni 2011 een advies uitgebracht aan de bisschoppen en oversten, met o.a. een schaderegeling. Klik hier voor rapport Lindenbergh.
 
 
Het Meldpunt en schadevergoeding
 
In verband met vragen om schadevergoeding vanwege seksueel misbruik geldt het volgende.
 
  • Het Meldpunt gaat niet over schadevergoeding. De Klachtencommissie kan tot een beperkt aantal maatregelen besluiten, zie artikel 17 van de procedure.
  • In het verleden is in een enkel geval door de Klachtencommissie aan de bisschop of overste in overweging gegeven om kosten van therapie te vergoeden.
  • Gelet op de huidige stand van zaken, met name aantallen klachten en het rapport van de Commissie Lindenbergh, heeft de Klachtencommissie besloten om in de uit te brengen adviezen geen enkele uitspraak te doen over schadevergoeding.
 
Proceskosten
 
Klagers die dat willen kunnen in het klaagschrift een verzoek tot vergoeding van proceskosten opnemen. Dit zijn de kosten die direct betrekking hebben op het voeren van de procedure, zoals reiskosten en medische verklaringen. Bij gegrondverklaring van de klacht adviseert de Klachtencommissie aan de bisschop/overste om deze kosten te vergoeden.