Omhoog
Aanmelden
 
Home
 
 
 
Inventarisatie werkzaamheden Instelling Hulp & Recht over het jaar 2006
 
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Meldingen en klachten
3. Beleid en ontwikkelingen
4. Mutaties in benoemingen
5. Activiteiten
6. Publiciteit en preventie
7. Bestuursleden, Beoordelings- en Adviescommissie, en betrokken vrijwilligers van Hulp
en Recht. Overige gegevens.
________________________________
 
1. Inleiding
Sinds 1995 bestaat de Landelijke Instelling Hulp & Recht na seksueel misbruik in pastorale
relaties. De instelling is opgericht vanuit de erkenning dat ook binnen de R.K.-Kerk
grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden door personen werkzaam met een kerkelijke
opdracht en religieuzen. Seksueel misbruik heeft ernstige gevolgen voor de kinderen,
vrouwen en mannen die er het slachtoffer van worden. Bovendien tast het de onderlinge
verhoudingen aan in de sociale omgeving, waarbinnen het misbruik plaatsvindt. Als dit een
geloofsgemeenschap is, zijn de integriteit van de kerk, van datgene waarvoor zij staat en van
haar pastoraal werkenden in het geding. Een ervaring van seksueel misbruik kan ook ernstig
afbreuk doen aan iemands vertrouwen in een God, die liefde en gerechtigheid voorstaat.
De Landelijke Instelling Hulp & Recht wil, zoals de naam aangeeft, op de allereerste plaats
hulp en recht bieden aan mensen die misbruikt zijn en zich bij de instelling melden. Wie dat
wil, kan telefonisch of schriftelijk contact opnemen met het meldpunt van de instelling. Voor
ieder die zich meldt, is er een aanbod van ondersteuning in de vorm van persoonlijke
gesprekken met een vertrouwenspersoon. Voor mensen die een officiële klacht willen
indienen, geldt de Procedure bij klachten van seksueel misbruik, Utrecht 2002.
In die procedure vindt een onderzoek naar de feiten plaats en legt de Beoordelings- en
Adviscommissie op grond van de uitkomsten van dat onderzoek een advies voor over de al of
niet gegrondheid van de klacht aan de leidinggevende van betrokken aangeklaagde, alsook
over de noodzaak om maatregelen te treffen.
Hulp en recht zijn er eveneens voor diegenen die aangeklaagd worden wegens seksueel
misbruik. Ook zij kunnen een beroep doen op begeleiding en uiteraard worden zij gehoord in
het kader van de klachtenprocedure. Ten slotte hoopt de instelling door haar bestaan en door
het ontplooien van verschillende activiteiten op het gebied van voorlichting en
bewustwording, preventief te kunnen werken.
2. Meldingen en klachten
Hieronder is een overzicht opgenomen van meldingen en klachten in de afgelopen jaren.
Onder melding wordt verstaan het telefonische contact met de meldpuntfunctionaris, waarin
de beller melding doet van seksueel misbruik.
Inventarisatie werkzaamheden van de Instelling Hulp en Recht 2006
2001
12 meldingen, waarvan er 4 resulteerden in een klacht;
2002
47 meldingen, waarvan er 12 resulteerden in een klacht;
2003
12 meldingen, waarvan er 3 resulteerden in een klacht;
2004:
15 meldingen, waarvan er 2 resulteerden in een klacht;
2005
11 meldingen, waarvan er 3 resulteerden in een klacht;
2006
15 meldingen, waarvan er 3 resulteerden in een klacht.
Toelichting op dit overzicht:
 
In 2002 zijn opmerkelijk veel meldingen gedaan bij het meldpunt. In dat jaar was er met name
in de Verenigde Staten veel publiciteit op het gebied van seksueel misbruik in pastorale
relaties.
 
Niet alle melders starten na de melding de klachtenprocedure. De meldpuntfunctionaris
probeert de melders zo goed mogelijk op die weg te begeleiden door de ondersteuning van
een juridisch adviseur aan te bieden bij het opstellen van het klaagschrift, waarmee de
klachtenprocedure start. Of door te verwijzen naar een vertrouwenspersoon, die de melder
verder begeleidt bij het overwinnen van persoonlijke bezwaren om een klacht in te dienen.
Indien melders geen klacht indienen, geven zij aan tevreden te zijn met het vertrouwelijke
gesprek met de meldpuntfunctionaris en verder af te willen zien van verdere stappen.
 
3. Beleid en ontwikkelingen
Sinds medio 2005 heeft het bestuur zich hernieuwd georiënteerd op de Procedure van Hulp en
Recht en de werkwijze van de betrokken instanties van Hulp en Recht, en is een
herzieningsprocedure gestart welke in 2007 na een consultatieronde zal worden afgerond.
Uitgangspunt daarbij is dat de basis van de huidige procedure zal worden gehandhaafd doch
verbeteringen in het proces worden aangebracht.
Voorts is een begin gemaakt met het aanpassen van de Statuten van Hulp en Recht.
 
4. Mutaties in benoemingen
In 2006 is mevrouw B. Hazelzet-Buur afgetreden als vertrouwenspersoon en als bestuurslid
van Hulp en Recht.
Personele mutaties.
Inventarisatie werkzaamheden van de Instelling Hulp en Recht 2006
Per 1 oktober heeft mw. G. Vermeulen mw. E. Wintjes opgevolgd als beleidsmedewerker van
Hulp en Recht. Ad interim heeft mw. F. Heijman die functie van juni tot oktober bekleed.
 
5. Activiteiten
Op 27 januari 2006 heeft een basistrainingsdag voor drie nieuwe vertrouwenspersonen
plaatsgevonden, in samenwerking met SMPR.
Ook heeft het Dagelijks Bestuur van Hulp en Recht een ontmoeting gehad met
vertegenwoordigers van SMPR. Middels jaarlijks overleg wordt deskundigheid op het gebied
van seksueel misbruik in pastorale relaties uitgewisseld.
Op 25 april en op 12 december 2006 hebben bijeenkomsten voor Vertrouwenspersonen van
Hulp en Recht plaatsgevonden. Onder leiding van het dagelijks bestuur en de
beleidsmedewerker heeft een uitwisseling van ervaringen van de vertrouwenspersonen
plaatsgevonden. Tevens heeft de voorzitter van het bestuur de vertrouwenspersonen op de
hoogte gebracht van de te verwachten aanpassingen in de Procedure van Hulp en Recht. Deze
bijeenkomsten worden door de vertrouwenspersonen zeer gewaardeerd en goed bezocht.
De beleidsmedewerker heeft met zoveel mogelijk betrokkenen van Hulp en Recht een
persoonlijke ontmoeting gehad. Conclusie van alle ontmoetingen was dat alle betrokkenen
hun werk met grote toewijding naar beste vermogen verzorgen. De beleidsmedewerker beoogt
een actieve rol en is op alle momenten aanspreekbaar voor vragen van betrokken
medewerkers.
 
6. Publiciteit en preventie.
In het jaar 2006 zijn geen eigen activiteiten ondernomen op het gebied van publiciteit. Wel
zijn alle vermeldingen op websites en in naslagwerken, waar naar Hulp en Recht verwezen
wordt, gecontroleerd en zonodig aangepast op de juiste gegevens.
 
7. Bestuursleden, Beoordelings- en Adviescommissie, en betrokken vrijwilligers van Hulp en
Recht.
Het bestuur van Hulp en Recht over het jaar 2006:
Mevrouw mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt, voorzitter
Prof.mr. A.L.G.A. Stille, vice-voorzitter
Mevrouw drs. M.H.A. ter Steeg-van Wayenburg, secretaris
De heer C.G.J. Backer RE RA, penningmeester
Zuster T. Wijngaard
Pater J.M.Cl. van Duijnhoven ofm
Vicaris-Generaal dr. H.A. Verbakel
Mevrouw drs. G.A.C.H. Hazelzet-Buur
 
De Beoordelings- en Adviescommissie telt in het jaar 2006 8 leden.
 
Voorts waren over het jaar 2006 tien vertrouwenspersonen aangesteld, twee juridisch
adviseurs, een meldpuntfunctionaris en een beleidsmedewerker.
 
Gegevens van de Instelling Hulp en Recht:
Adres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht
Telefoon meldpunt: 0900-8998411
Telefoon beleidsmedewerker: 06-14661858
_______________________________________