Omhoog
Aanmelden
 
Home
 
 
 

Veel gestelde vragen

Is jullie organisatie wel onafhankelijk genoeg om mijn klacht te behandelen?

Ik wil een klacht van seksueel misbruik indienen maar weet niet waar de dader woont of dat hij /zij inmiddels is overleden. Kan dat?

Wat betekent verjaring?

Mijn vader/oom is inmiddels overleden. Hij heeft mij verteld over seksueel misbruik dat hij heeft moeten meemaken en waar hij heel veel last van heeft gehad. Kan ik namens hem een klacht indienen?

Wat is het verschil tussen een melding en een klacht?

Ik ben geestelijk en lichamelijk mishandeld toen ik als kind in een inernaat zat dat werd geleid door paters/zusters. Kan ik een klacht indienen bij het Meldpunt?

Ik wil van het Meldpunt weten wie er nog meer seksueel misbruik van pater X heeft gemeld, maar deze gegevens krijg ik niet. Waarom is dat?

Is de juridisch adviseur die ik via het Meldpunt krijg wel onafhankelijk?

Volgens de procedure vindt er een hoorzitting plaats waarbij de klager en de aangeklaagde samen worden gehoord. Dit vind ik moeilijk. Hoe gaat de Klachtencommissie daarmee om?

Ik wil anoniem een melding doen, kan dat?

 

Antwoorden

Is jullie organisatie wel onafhankelijk genoeg om mijn klacht te behandelen?

Het Meldpunt, het Platform Hulpverlening, de Klachtencommissie en de Compensatiecommissie zijn onderdeel van een onafhankelijke stichting met een onafhankelijk bestuur los van de kerk. Wel is het zo dat de kosten van de stichting en de uit te betalen compensatievergoedingen volledig voor rekening van de kerk (bisdommen, congregaties en orden) komen.

 
 
Ja dat kan. Als u niet weet waar de dader woont, probeert het Meldpunt zijn of haar huidige woonplaats te achterhalen via het bisdom of de orde of congregatie waar betrokkene werkzaam was ten tijde van het misbruik. Als de dader is overleden wordt de huidige verantwoordelijk bisschop of overste aangeschreven en verzocht om te reageren op uw klaagschrift.
 
 
Verjaring is een juridisch begrip dat betekent dat men geen vordering meer in kan stellen tegen feiten die (lang) geleden hebben plaatsgevonden. Per soort zaak geldt een andere verjaringstermijn. In geval van seksueel misbruik geldt een zogenaamde verlengde termijn. Verjaring is in het recht geregeld omdat het steeds moeilijker wordt om in oude zaken vast te stellen welke feiten zich hebben voorgedaan. Degene tegen wie een vordering wordt ingediend zal zich in het algemeen formeel op verjaring beroepen. Dat wil zeggen dat men in een procedure stelt dat de vordering verjaard is. Doet men dit niet, dan zal de rechter de zaak gewoon behandelen. In de procedure bij de Klachtencommissie spelen verjaringstermijnen géén rol. Dit betekent dat slachtoffers altijd een klacht in kunnen dienen, ook al hebben de gebeurtenissen zich lang geleden voorgedaan.
 
 
Nee, de klachtenprocedure staat alleen open voor slachtoffers zelf. U kunt het misbruik wel melden en dit wordt dan ook bij het Meldpunt geregistreerd. Als u dat wilt kan het Platform Hulpverlening u wel in contact brengen met een vertrouwenspersoon.
 
 
Iedereen kan seksueel misbruik in de RK Kerk melden. Ook als men zelf geen slachtoffer is. Men kan bijvoorbeeld getuige zijn geweest of een familielid hebben waarvan men weet dat die seksueel is misbruikt. Meldingen worden geregistreerd bij het Meldpunt en vertrouwelijk behandeld. Er wordt verder niets mee gedaan, behalve dat ze - geanonimiseerd - worden bekend gemaakt bij de kerkelijke overheid en in het jaarverslag en gebruikt voor onderzoek. Elke melding telt dus. Klachten kunnen alleen ingediend worden door het slachtoffer zelf. Met de indiening van een klaagschrift start de formele klachtenprocedure.
 
 
Het Meldpunt heeft in die zin een beperkte taak, dat zij gaat over seksueel misbruik. Klachten kunnen dan ook alleen worden ingediend vanwege seksueel misbruik. Lichamelijke en geestelijke mishandeling kan wel gemeld worden en deze melding wordt ook geregistreerd. Het bestuur van de Stchring Beheer & Toezicht beraadt zich op de vraag wat met deze meldingen dient te worden gedaan en hoe betrokkenen geholpen kunnen worden als zij dat willen.
 
 
Het Meldpunt garandeert aan alle melders vertrouwelijkheid. Dit betekent dat de gegevens niet worden doorgegeven aan derden, tenzij het Meldpunt daar op grond van een wettelijke voorschrift toe verplicht is. Het Meldpunt kan u de gevraagde gegevens dus niet geven.
 
 
Ja, de juridisch adviseur die u via het Meldpunt krijgt is onafhankelijk en werkt in uw opdracht. De juridisch adviseur wordt wel door het Meldpunt betaald. De juridisch adviseurs zijn in het algemeen advocaat van beroep en dienen zich te houden aan de voor deze beroepsgroep geldende gedragsregels.
 
 
Het uitgangspunt in de procedure is inderdaad dat de klager en de aangeklaagde tijdens een hoorzitting worden gehoord. Als een klager deze confrontatie niet wenst, kan hij of zij dat kenbaar maken aan de juridisch adviseur en zal deze dit voorleggen aan de voorzitter van de Klachtencommissie. De Klachtencommissie realiseert zich uiteraard hoe moeilijk de confrontatie van klager een aangeklaagde is en probeert dit dan ook zo goed mogelijk te begeleiden. In de meeste gevallen heeft dit voor alle betrokkenen een positief effect op het verwerken van gebeurtenissen.
 
 
Anonieme meldingen worden niet geregistreerd, zodat het Meldpunt altijd om uw naam vraagt. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de melder aan derden gegeven.