Veelgestelde vragen Meldpunt

Bij het Meldpunt komen regelmatig vragen binnen die wij dan aan individuele vragenstellers beantwoorden. De antwoorden bevatten tevens nuttige informatie voor de andere slachtoffers; vandaar dat we ze ook op onze website publiceren. Aan de beantwoording kunnen geen rechten worden ontleend. De Compensatieregeling en eventuele andere wetgeving zijn altijd leidend.

Hoe gaat het Meldpunt om met vertrouwelijkheid bij meldingen of klachten?

Hoe is de privacy bij registratie geregeld?

Wat gebeurt er als een niet verjaard strafbaar feit wordt geconstateerd?

Kan ik ook mijn eigen advocaat kiezen?

Is jullie organisatie wel onafhankelijk genoeg om mijn klacht te behandelen?

Ik wil een klacht van seksueel misbruik indienen maar weet niet waar de dader woont of dat hij /zij inmiddels is overleden. Kan dat?

Wat betekent verjaring?

Mijn vader/oom is inmiddels overleden. Hij heeft mij verteld over seksueel misbruik dat hij heeft moeten meemaken en waar hij heel veel last van heeft gehad. Kan ik namens hem een klacht indienen?

Wat is het verschil tussen een melding en een klacht?

Ik ben geestelijk en lichamelijk mishandeld toen ik als kind in een inernaat zat dat werd geleid door paters/zusters. Kan ik een klacht indienen bij het Meldpunt?

Ik wil van het Meldpunt weten wie er nog meer seksueel misbruik van pater X heeft gemeld, maar deze gegevens krijg ik niet. Waarom is dat?

Is de juridisch adviseur die ik via het Meldpunt krijg wel onafhankelijk?

Ik wil anoniem een melding doen, kan dat?


Hoe gaat het Meldpunt om met vertrouwelijkheid bij meldingen en klachten?

Het Meldpunt wil de drempel om seksueel misbruik te melden zo laag mogelijk houden. Ieder die zich meldt krijgt de garantie van vertrouwelijkheid: niemand buiten het Meldpunt wordt van de melding op de hoogte gesteld. De melder bepaalt zelf wat er gebeurt met zijn of haar melding, en welke ondersteuning hij of zij verder wenst. (voor meer informatie is de publicatie "Vertrouwelijkheid noodzakelijk bij klachtbehandeling" beschikbaar door op de link te klikken)

Wordt ernstig misbruik gemeld dat ingrijpen vraagt, dan wordt de kerkelijke gezagsdrager geïnformeerd. Of van een dergelijke situatie sprake is, bepaalt de voorzitter van de Klachtencommissie. Het gaat dan met name om misbruik dat (wellicht) nog voortduurt of om misbruik waarbij de kans bestaat dat anderen slachtoffer worden. Meldingen die in Nederland een strafbaar feit opleveren, worden bovendien doorgegeven aan het Openbaar Ministerie.


Hoe is de privacy bij registratie geregeld?

Voor de registratie van klachten geldt een privacyreglement. Het Meldpunt legt een aantal gegevens over de feiten vast, welke gegevens – uitsluitend geanonimiseerd – ter kennis worden gebracht van leidinggevenden in de kerk en voor onderzoek worden gebruikt. Daarnaast komen deze gegevens – geanonimiseerd – in het jaarverslag. Op die manier legt het Meldpunt zelf verantwoording af over zijn werkzaamheden, zonder dat gegevens doorgespeeld worden naar derden. Bovendien kan de R.-K. kerk met deze gegevens maatregelen treffen ter voorkoming van seksueel misbruik. Zonder toestemming van degene van wie de gegevens zijn geregistreerd worden deze niet aan derden ter beschikking gesteld.  


Wat gebeurt er als een niet verjaard strafbaar feit wordt geconstateerd?

Mocht op enig moment voorafgaand aan of tijdens de procedure het vermoeden ontstaan dat sprake is van een niet verjaard strafbaar feit, dan kunt u zelf (indien u dat wenst) contact opnemen met het Openbaar Ministerie en aangifte doen. De voorbereiding of de behandeling van uw klacht wordt op dat moment bevroren om de gerechtelijke weg voorrang te geven.

 


Kan ik ook mijn eigen advocaat kiezen?

In principe krijgt u bij het indienen van een klacht op kosten van het Meldpunt een advocaat toegewezen. Maar u kunt ook zelf een advocaat kiezen tot een maximum bedrag van 2.500 euro.


Is jullie organisatie wel onafhankelijk genoeg om mijn klacht te behandelen?

Het Meldpunt, het Platform Hulpverlening, de Klachtencommissie en de Compensatiecommissie zijn onderdeel van een onafhankelijke stichting met een onafhankelijk bestuur los van de kerk. Wel is het zo dat de kosten van de stichting en de uit te betalen compensatievergoedingen volledig voor rekening van de kerk (bisdommen, congregaties en orden) komen.


Ik wil een klacht van seksueel misbruik indienen maar weet niet waar de dader woont of dat hij /zij inmiddels is overleden. Kan dat?

Ja, dat kan. Het Meldpunt doet in dat geval archiefonderzoek hiernaar om dit voor u te achterhalen.


Wat betekent verjaring?

Verjaring is een juridisch begrip dat betekent dat men geen vordering meer in kan stellen tegen feiten die (lang) geleden hebben plaatsgevonden. Per soort zaak geldt een andere verjaringstermijn. In geval van seksueel misbruik geldt een zogenaamde verlengde termijn. Verjaring is in het recht geregeld omdat het steeds moeilijker wordt om in oude zaken vast te stellen welke feiten zich hebben voorgedaan. Degene tegen wie een vordering wordt ingediend zal zich in het algemeen formeel op verjaring beroepen. Dat wil zeggen dat men in een procedure stelt dat de vordering verjaard is. Doet men dit niet, dan zal de rechter de zaak gewoon behandelen. In de procedure bij de Klachtencommissie spelen verjaringstermijnen géén rol. Dit betekent dat slachtoffers altijd een klacht in kunnen dienen, ook al hebben de gebeurtenissen zich lang geleden voorgedaan.


Mijn vader/oom is inmiddels overleden. Hij heeft mij verteld over seksueel misbruik dat hij heeft moeten meemaken en waar hij heel veel last van heeft gehad. Kan ik namens hem een klacht indienen?

Nee, de klachtenprocedure staat alleen open voor slachtoffers zelf. U kunt het misbruik wel melden en dit wordt dan ook bij het Meldpunt geregistreerd. Als u dat wilt kan het Platform Hulpverlening u wel in contact brengen met een vertrouwenspersoon.


Wat is het verschil tussen een melding en een klacht?

Iedereen kan seksueel misbruik in de RK Kerk melden. Ook als men zelf geen slachtoffer is. Men kan bijvoorbeeld getuige zijn geweest of een familielid hebben waarvan men weet dat die seksueel is misbruikt. Meldingen worden geregistreerd bij het Meldpunt en vertrouwelijk behandeld. Er wordt verder niets mee gedaan, behalve dat ze - geanonimiseerd - worden bekend gemaakt bij de kerkelijke overheid en in het jaarverslag en gebruikt voor onderzoek. Elke melding telt dus. Klachten kunnen alleen ingediend worden door het slachtoffer zelf. Met de indiening van een klaagschrift start de formele klachtenprocedure.


Ik ben geestelijk en lichamelijk mishandeld toen ik als kind in een inernaat zat dat werd geleid door paters/zusters. Kan ik een klacht indienen bij het Meldpunt?

Het Meldpunt heeft in die zin een beperkte taak, dat zij gaat over seksueel misbruik. Klachten kunnen dan ook alleen worden ingediend vanwege seksueel misbruik. Lichamelijke en geestelijke mishandeling kan wel gemeld worden en deze melding wordt ook geregistreerd. Inmiddels is de Commissie Hulp, erkenning en genoegdoening voor geweld tegen minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk ingesteld. Deze werkt onafhankelijk van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Correspondentie met betrekking tot de klachten van lichameleijk en/of geestelijk geweld kunt u het beste richten aan:

Commissie Hulp, erkenning en genoegdoening voor geweld
tegen minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk
Postbus 556
2501 CN Den Haag
e-mailadres: info@geweldsklachtenrkk.nl


Ik wil van het Meldpunt weten wie er nog meer seksueel misbruik van pater X heeft gemeld, maar deze gegevens krijg ik niet. Waarom is dat?

Het Meldpunt garandeert aan alle melders vertrouwelijkheid. Dit betekent dat de gegevens niet worden doorgegeven aan derden, tenzij het Meldpunt daar op grond van een wettelijke voorschrift toe verplicht is. Het Meldpunt kan u de gevraagde gegevens dus niet geven.


Is de juridisch adviseur die ik via het Meldpunt krijg wel onafhankelijk?

Ja, de juridisch adviseur die u via het Meldpunt krijgt is onafhankelijk en werkt in uw opdracht. De juridisch adviseur wordt wel door het Meldpunt betaald. De juridisch adviseurs zijn in het algemeen advocaat van beroep en dienen zich te houden aan de voor deze beroepsgroep geldende gedragsregels.


Ik wil anoniem een melding doen, kan dat?

Anonieme meldingen worden niet geregistreerd, zodat het Meldpunt altijd om uw naam vraagt. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de melder aan derden gegeven.