Stichting B&T inzake misbruik R.-K. Kerk ontbonden
 
De Stichting B&T, Beheer & Toezicht inzake seksueel misbruik in de R.-K. Kerk, is per 1 december 2018 ontbonden. Voor de afwikkeling zijn als vereffenaars aangewezen de huidige bestuursleden. Onder de stichting vielen de werkzaamheden van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK, de Klachtencommissie, de Compensatiecommissie en het Platform Hulpverlening. Wat betreft het Platform blijft er een aanbod van psychologische hulp. Ook meldingen betreffende een overleden aangeklaagde of een melding wegens verjaard seksueel misbruik kunnen nog steeds worden ingediend en wel bij het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag (contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl of 06 24 955 899).
 
Het aanbod van het Platform inzake psychologische hulp voor degenen die vanaf 1 mei 2015 een melding betreffende een overleden aangeklaagde of een melding wegens verjaard seksueel misbruik hebben gemeld, wordt vooralsnog gecontinueerd. Het Platform Hulpverlening bestaat uit ervaren psychologen die al jaren betrokken zijn bij de begeleiding van slachtoffers van seksueel misbruik in de R.-K. Kerk. Het biedt slachtoffers de mogelijkheid om doorverwezen te worden naar gespecialiseerde hulpverleners. Het Platform Hulpverlening is te bereiken via het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag (contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl of 06 24 955 899).
 
Archieven
Wat betreft de archieven heeft de Stichting B&T per 17 november 2017 met Bisschoppenconferentie en KNR overeenstemming bereikt over bewaring en toegankelijkheid van de archieven van B&T. De regeling is vermeld in het Eindverslag van de Stichting B&T van december 2017 (Kaderregeling, bijlage 7). De daadwerkelijke overdracht van de archieven dient nog plaats te vinden in en na overleg met de archiefinstelling waarmee overeenstemming wordt bereikt. In afwachting daarvan worden de vereffenaars aangewezen als de bewaarders.

Website

De website www.meldpuntmisbruikrkk.nl van het Meldpunt blijft actief als bron van informatie over de regelingen, de adviezen die zijn uitgebracht over klachten en compensaties bij gegronde klachten, persberichten en Eindverslag. Nadat de archieven van de Stichting B&T zijn overgebracht naar een archiefbewaarder, zal de website nog enige tijd actief blijven.

Commissie Deetman

De onafhankelijke Stichting B&T werd medio 2011 opgericht mede naar aanleiding van het onderzoek dat de commissie Deetman op verzoek van de bisschoppen en de religieuze oversten instelde naar het seksueel misbruik in de katholieke kerk. De stroom meldingen daarover kwam op gang na publicaties in de media, begin 2010. De meldingen en klachten werden opgevangen door de reeds bestaande kerkelijke stichting Hulp en Recht. Deze werd medio 2011 opgeheven toen de stichting B&T van start ging.
3712 meldingen
Vanaf voorjaar 2010 tot de sluiting per december 2017 hebben zich in totaal 3712 slachtoffers gemeld. 1650 van hen hebben het om allerlei redenen bij een melding gelaten, ondanks uitnodigingen die om te zetten in een klacht. Uiteindelijk zijn 2062 klachten ingediend. In 1471 zaken heeft de Klachtencommissie een advies of beslissing uitgebracht.
Van de 1471 zaken waarin advies werd uitgebracht, waren er 1002 met gegrond verklaring. In 318 zaken was de uitspraak niet gegrond, veelal door gebrek aan steunbewijs. Voor deze slachtoffers heeft de R.-K. Kerk in 2016 een slotactie opgezet om hen alsnog erkenning en genoegdoening te bieden.

Compensatie

Slachtoffers konden bij gegrond verklaring van hun klacht door de Klachtencommissie een compensatie aanvragen. Er waren 5 categorieën van compensatie al naar gelang de ernst van het misbruik. In 941 zaken is een compensatie toegekend: aan 29 slachtoffers in categorie 1, 121 in categorie 2, 313 in categorie 3, 97 in categorie 4 en 381 in categorie 5. Die laatste categorie kent een maximum van 100.000 euro, welk bedrag 65 slachtoffers hebben ontvangen.
Totaal is aan compensatie 27.709.888 euro uitgekeerd.
Het Eindverslag van de Stichting B&T geeft een overzicht van alle zaken, waarvan de verdere details op de website www.meldpuntmisbruikrkk@nl  te vinden zijn. Ook is een overzicht opgenomen van bedragen per bisdom en per orde of congregatie.
 
Hulpverlening
In de periode 2011-2016 hebben 1048 melders de hulp ingeroepen van het Platform Hulpverlening. Veel slachtoffers zijn pas op late leeftijd in staat om het misbruik bespreekbaar te maken en hulp te zoeken. Schaamte, ontkenning en angst kunnen hier de basis voor zijn. Voor verder herstel is erkenning van groot belang.
Uit ervaringen van de psychologen waar het platform mee heeft samengewerkt is gebleken dat slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd door een pleger verbonden aan de Rooms-katholieke kerk, toch wel een aparte groep vormden. De slachtoffers werden vaak niet geloofd door hun ouders; de macht van de dader plaatste hem boven elke verdenking.   Zelfs in die gevallen waarin de ouders hun kind geloofden, bleef men vaak zwijgen uit angst of achting voor de kerk.
Geconstateerd kan worden dat de gevolgen van het vroegkinderlijk misbruik zeer ernstig kunnen zijn zowel op psychisch als op lichamelijk gebied. Ook op sociaal maatschappelijk terrein hebben zich vaak grote problemen voorgedaan. De psychologische hulpverlening voor deze slachtoffers is de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid en er bestaat een goed netwerk, van op dit terrein, gespecialiseerde psychotherapeuten, constateert het Platform Hulpverlening in het Eindverslag van de Stichting B&T.

    
Het hele Eindverslag is hieronder te raadplegen
 
 
 
 

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Per 1 mei 2015 is het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking getreden binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
is hierover meer informatie te vinden. De website geeft aan wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan en hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld.
Het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingesteld.
Met het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag sluit de Rooms Katholieke Kerk in Nederland aan bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn. Dit Reglement moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat, die per 1 juli 2014 in werking is getreden. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken.

(disclaimer) Het kan zijn dat teksten op deze website enigszins afwijken van de officiële documenten, regels en omschrijvingen. In alle gevallen zijn de officiële teksten geldend.