Werkwijze Meldpunt

Het Meldpunt ondersteunt het Platform Hulpverlening, de Klachtencommissie en de Compensatiecommissie. Hoe wij dat doen staat op deze pagina beschreven.
 
Platform Hulpverlening
Indien u zich als slachtoffer meldt bij het Meldpunt krijgt u in eerste instantie te maken met onze psycholoog. Zij peilt uw behoefte aan psychische en/of juridische hulp. Afhankelijk van uw behoefte brengt zij u in contact met een vertrouwenspersoon, een van de leden van het psychologenteam van het Platform of met een van de juridische medewerkers van het Meldpunt.
 
Klachtencommissie
Het Meldpunt maakt onderscheid tussen klachten en meldingen. Bij een klacht gaat de klachtprocedure van start. Klachten en meldingen kunnen met uw toestemming gebruikt worden bij de beoordeling van andere klachten, als steunbewijs. Zo nodig vraagt het Meldpunt hier expliciet om.
 
Als u een klacht wilt indienen dan krijgt u op kosten van het Meldpunt een advocaat toegewezen (dit kan ook een eigen advocaat zijn). Die helpt bij het opstellen van uw klaagschrift en begeleidt u bij de zitting van de Klachtencommissie.
 
Het Meldpunt neemt alle klachten van seksueel misbruik aan dat door aangeklaagden (priesters, religieuzen en leken) vallend onder kerkelijk gezag in Nederland is begaan. Dat is ook het geval als er sprake is van verjaring of als de aangeklaagde overleden is. Zaken die in Nederland een strafbaar feit opleveren, worden bovendien gemeld bij het Openbaar Ministerie. De voorbereiding of de behandeling van de klacht wordt op dat moment bevroren om de gerechtelijke weg voorrang te geven. Voorgenomen klachten worden gemeld bij de betrokken kerkelijk gezagsdrager.
 
Als het klaagschrift binnen is gaat dit naar de aangeklaagde – indien nog in leven – en de betrokken kerkelijke gezagsdrager. De aangeklaagde dient een verweerschrift in, of de betrokken kerkelijk gezagsdrager stuurt een reactie wanneer de aangeklaagde is overleden. Vervolgens plant de Klachtencommissie een hoorzitting. Als de Klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan stuurt het Meldpunt die uitspraak toe en publiceert deze geanonimiseerd op de website.
 
Compensatiecommissie
Is uw klacht gegrond verklaard en de procedure afgerond, dan stuurt het Meldpunt u een aanvraagformulier toe om een beroep te kunnen doen op de compensatieregeling. Na ontvangst van het aanvraagformulier stuurt het Meldpunt dit naar de Compensatiecommissie. Een kopie van de aanvraag gaat eveneens naar de betrokken kerkelijk gezagsdrager voor een reactie.
 
Het Meldpunt stelt partijen over en weer op de hoogte van eventuele nadere verzoeken om informatie van de Compensatiecommissie en de reactie daarop van partijen.
 
Als de Compensatiecommissie uitspraak heeft gedaan stuurt het Meldpunt u die uitspraak toe en bewaakt dat de toegekende compensatiebedragen en vergoedingen voor rechtsbijstand, daadwerkelijk worden betaald. Ook deze adviezen worden anoniem op de website geplaatst.
 
Heeft u nog vragen, kijk dan onder veelgestelde vragen of stel een vraag .