Omhoog
Aanmelden
 
Home
 
 
 
Jaarbericht van de Instelling Hulp & Recht over het jaar 2007
 
1. Inleiding
Sinds 1995 bestaat de Landelijke Instelling Hulp & Recht na seksueel misbruik in pastorale
relaties. De instelling is opgericht vanuit de erkenning dat binnen de R.K.-Kerk
grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt door pastorale beroepskrachten en leden van
religieuze instituten.
Hulp en Recht beschikt over een eigen website waarop informatie wordt gegeven over de
klachtenprocedure en de wijze waarop zaken kunnen worden gemeld (www.hulpenrecht.nl).
 
2. Meldingen en behandeling van klachten in 2007
De Instelling doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de Bisschoppenconferentie
en de Konferentie Nederlandse religieuzen.
In het verslagjaar 2007 is één klacht ingediend, die in het jaar 2007 is afgerond met een
advies van de BAC aan de betreffende diocesane bisschop of hogere overste.
Er zijn 6 meldingen binnengekomen, die niet tot een klacht hebben geleid.
In twee gevallen bleek een gesprek met het meldpunt voldoende voor de melder, en zag
men af van het indienen van een klacht. De andere meldingen leidden niet tot een klacht
vanwege ontbrekende gegevens of gebrek aan motivatie.
Twee meldingen uit 2006 hebben in 2007 uiteindelijk tot een klacht geleid. Deze twee
klachten zijn afgerond in 2007 met een advies van de BAC aan de betreffende diocesane
bisschop of hogere overste.
In de aan 2007 voorafgaande jaren is het volgende aantal klachten behandeld:
2001 - 4 klachten
2002 - 12 klachten
2003 - 3 klachten
2004 - 2 klachten
2005 - 3 klachten
2006 - 3 klachten.
 
3. Beleid en ontwikkelingen
Per 1 september 2007 werd een nieuwe beleidsmedewerker aangesteld, mevrouw drs K.
Feenstra.
Op 1 januari 2008 is een nieuwe Procedure in werking getreden. Deze Procedure, voorzien
van een Toelichting, is openbaar. De Procedure is gepubliceerd in de Regelingen R.-K.
Kerkgenootschap Nederland (nr. 12), en is verkrijgbaar bij het Secretariaat van het R.-K.
Kerkgenootschap, bestel@rkk.nl
De belangrijkste resultaten van de aanpassing van de Procedure zijn:
- de regeling voldoet aan de vereisten die de Codex Iuris Canonici stelt.
- de mogelijkheid is ingebouwd om een klacht langs informele weg af te handelen.
- de rol van de vertrouwenspersonen is de pastorale begeleiding van de klager.
- de taak van de juridisch adviseurs is versterkt; zij zullen eerder worden ingezet bij de
begeleiding van het opstellen van de klacht.
- de beoordelingsadviescommissie is een onderzoekscommissie die adviseert aan de
ordinarius; voor de afdoening van de kerkrechtelijk strafrechtelijke feiten zal een
canonieke rechtbank worden ingericht.
- het onderzoek is gebaseerd op hoor en wederhoor van partijen.
- de kring van aangeklaagde personen is uitgebreid naar een ieder die betaald of
onbetaald werkzaamheden verricht en voor wiens handelen de R-K kerk
civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.
 
4. Activiteiten
Met de vertrouwenspersonen zijn periodieke overleg- en trainingsbijeenkomsten gehouden.
Op 6 december 2007 organiseerde de Instelling Hulp en Recht een landelijke studiemiddag
in Den Bosch voor leidinggevenden van de bisdommen, docenten en begeleiders van
pastorale beroepskrachten en theologiestudenten. De grote opkomst onderstreepte het
belang van deze bijeenkomst voor betrokkenen. De studiemiddag was bedoeld als
introductie van de nieuwe Procedure, als bewustwording in een breder maatschappelijk
kader, en als oriëntatie op het preventieve vlak.
 
Het bestuur van Hulp en Recht over het jaar 2007:
Mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt, voorzitter
Prof. mr. A.L.G.A. Stille, vice-voorzitter
Drs. M.H.A. ter Steeg-van Wayenburg, secretaris
De heer C.G.J. Backer RE RA, penningmeester
Zuster T. Wijngaard
Pater J.M.C. van Duijnhoven o.f.m.
Vicaris-Generaal drs. V.G.P.J.M. Schoenmakers
 
Utrecht, 21 november 2008