Veel gestelde vragen Klachtencommissie

Bij het Meldpunt komen regelmatig vragen binnen die wij dan aan individuele vragenstellers beantwoorden. De antwoorden bevatten tevens nuttige informatie voor de andere slachtoffers; vandaar dat we ze ook op onze website publiceren. Aan de beantwoording kunnen geen rechten worden ontleend. De Compensatieregeling en eventuele andere wetgeving zijn altijd leidend.


Wat doet de bijzondere kamer precies?

Zorgt de Klachtencommissie ook voor schadevergoeding? 

Wat gebeurt er met mijn klacht als deze aan een gerechtelijke procedure is / wordt onderworpen?

Volgens de procedure vindt er een hoorzitting plaats waarbij de klager en de aangeklaagde samen worden gehoord. Dit vind ik moeilijk. Hoe gaat de Klachtencommissie daarmee om?


Wat doet de bijzondere kamer precies?

De hogere overste of de bisschop committeert zich in beginsel aan de uitspraak het advies van de Klachtencommissie en aan de uitspraak van de bijzondere kamer. In de procedure heeft de klager of aangeklaagde namelijk de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn tegen de uitspraak van de Klachtencommissie bezwaar aan te tekenen bij die bijzondere kamer, waarin drie vicevoorzitters zitting hebben. De bijzondere kamer beslist in haar uitspraak over het door de klager of aangeklaagde ingediende bezwaar.

Indien de overste of bisschop voornemens is af te wijken van het advies, zal hij, alvorens te beslissen, overleg dienen te voeren met de voorzitter van de Klachtencommissie. De bisschop of hogere overste beslist uiteindelijk of hij het advies  van de Klachtencommissie wel of niet overneemt. De argumentatie op grond waarvan hij van het advies van de Klachtencommissie is afgeweken, zal gepubliceerd worden op de website.


Zorgt de Klachtencommissie ook voor schadevergoeding?

De Klachtencommissie gaat niet over het toekennen van schadevergoeding / compensatie. Daarvoor is de eveneens onafhankelijke Compensatie-commissie.


Wat gebeurt er met mijn klacht als deze aan een gerechtelijke procedure is / wordt onderworpen?

Het kan zijn dat in een aan de Klachtencommissie voorgelegde zaak een strafrechtelijk onderzoek of een civiele procedure is of wordt gestart. In dat geval wordt de behandeling van de klacht opgeschort totdat in de zaak onherroepelijk door de strafrechter of de civiele rechter is beslist. Dit om te voorkomen dat eenzelfde zaak bij diverse instanties in behandeling is. Omdat de meeste gevallen van seksueel misbruik die in het voorjaar van 2010 zijn gemeld inmiddels verjaard zijn, is een samenloop niet snel aan de orde.


Volgens de procedure vindt er een hoorzitting plaats waarbij de klager en de aangeklaagde samen worden gehoord. Dit vind ik moeilijk. Hoe gaat de Klachtencommissie daarmee om?

Het uitgangspunt in de procedure is inderdaad dat de klager en de aangeklaagde tijdens een hoorzitting worden gehoord. Als een klager deze confrontatie niet wenst, kan hij of zij dat kenbaar maken aan de juridisch adviseur en zal deze dit voorleggen aan de voorzitter van de Klachtencommissie. De Klachtencommissie realiseert zich uiteraard hoe moeilijk de confrontatie van klager een aangeklaagde is en probeert dit dan ook zo goed mogelijk te begeleiden. In de meeste gevallen heeft dit voor alle betrokkenen een positief effect op het verwerken van gebeurtenissen.