Relaties
 
R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Per 1 mei 2015 is het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking getreden binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl  is hierover meer informatie te vinden. De website geeft aan wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan en hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld.
 
Onderzoekscommissie Deetman
De Onderzoekscommissie deed van medio 2010 tot december 2011 onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk van 1945 tot 2010. De heer Deetman geeft op dit moment in opdracht van de R.-K. kerk leiding aan een tweede onderzoek. Dit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek spitst zich toe op seksueel misbruik van en op fysiek- en psychisch geweld tegen minderjarige vrouwen binnen de R.-K. kerk in Nederland tussen 1945 en nu.
Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugzorg
De commissie doet wetenschappelijk onderzoek naar fysiek, psychisch en seksueel geweld jegens minderjarigen die in de periode 1945 – heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in een pleeggezin en/of jeugdzorginstelling (waaronder ook jeugd-GGZ-instellingen en justitiële jeugdinrichtingen vallen). Ook mensen die als kind in een internaat voor dove/slechthorende of blinde/slechtziende kinderen zijn geplaatst en daar geweld hebben meegemaakt, vallen binnen het onderzoeksdomein.
 
Onderzoekscommissie-Samson
De commissie-Samson deed onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst.
 
KLOKK
Stichting KLOKK was een initiatief van diverse lotgenoten-contactgroepen om samen een vuist te maken, één stem te zijn, verbonden door het gezamenlijke doel op te komen voor slachtoffers van seksueel-, fysiek- of psychisch misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland. 
 
Mea Culpa United
Mea Culpa United is een site van verschillendeslachtoffergroep die zich inzet voor de erkenning van slachtoffers van misbruik en mishandeling in de RK kerk en andere instellingen.
 
VPKK
Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) is een lotgenotenorganisatie voor vrouwen die in hun kinderjaren te maken hebben gehad met seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld door katholieke religieuzen.
Stichting Mannenhulpverlening na Seksueel misbruik
De stichting stelt zich ten doel informatie, advies en hulp te bieden aan mannen met seksueel misbruik ervaringen en het ondernemen van preventieve maatregelen om seksueel misbruik van jongens te stoppen. Dit alles in de breedste zin van het woord en met alle middelen, zo ook juridische, die de stichting ter beschikking staan.

 
Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland zorgt voor praktische, emotionele en juridische ondersteuning of een begeleide doorverwijzing naar een intensievere vorm van hulpverlening. Ook is Slachtofferhulp Nederland er voor nabestaanden en getuigen. Neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 0900-9999 001 of via www.slachtofferhulp.nl.

 
SMPR
Het het samenwerkingsverband tegen seksueel misbruik in pastorale relaties van de Protestantse Kerk Nederland / Ikon – helpt seksueel misbruik in pastorale relaties bestrijden en voorkomen. De eerste loyaliteit van SMPR ligt bij de misbruikten,  en vanuit de loyaliteit met de misbruikten krijgt de loyaliteit met andere betrokkenen gestalte.
 
Meldpunt Misbruik
Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK), Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV), Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) en Hersteld Hervormde Kerk (HHK)Deze kerken hebben een gezamenlijk 'Meldpunt seksuele intimidatie / misbruik binnen pastorale c.q. kerkelijke relaties'
 
Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)
De Stichting Gedragscode Leidinggevenden heeft een telefonisch meldpunt waar u een klacht over (vermeend) misbruik of manipulatie kunt melden binnen Evangelische Gemeenten en Pinkstergemeenten.
 
 
Korrelatie
De landelijke organisatie Korrelatie is voor iedereen beschikbaar voor hulpverlening (ook on-line) en advies op het terrein van zorg en welzijn. De diensten van Korrelatie zijn onafhankelijk en toegankelijk. Korrelatie helpt om de regie (weer) in eigen hand te nemen bij de oplossing van problemen.
 
VPSG
Een oecumenisch initiatief dat staat voor Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld. Ze bieden een luisterend oor en pastorale counseling aan vrouwen en mannen bij de verwerking van seksueel geweld.
 
Bisschoppenconferentie
Alle bisschoppen in de Nederlandse Kerkprovincie vormen samen de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Dit is een permanent overlegorgaan waarin de bisschoppen op uiteenlopende terreinen gezamenlijk beleid maken en uitvoeren. Leden van de Bisschoppenconferentie zijn de zeven residerende bisschoppen, hun hulpbisschoppen en titulaire bisschoppen die een functie vervullen in de Nederlandse kerkprovincie.
De Bisschoppenconferentie wordt ondersteund door het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SR.-K. KERK).
 
Algemene Mailadressen:
Adresgegevens:
 
Secretariaat Bisschoppenconferentie

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

030-2326900
Zie www.rkk.nl


 

Konferentie Nederlandse Religieuzen, KNR

De Konferentie Nederlandse Religieuzen, KNR, is de officiële koepelorganisatie van de religieuze ordes en congregaties van zusters, broeders en paters in Nederland.
 
Adresgegevens:
KNR
Postbus 111
5201 AC ’s-Hertogenbosch
 
073- 6921321