Omhoog
Aanmelden
 
Home
 
 
 

Organisatie

Stichting Beheer & Toezicht

Alle activiteiten van de organisatie zijn ondergebracht in de Stichting Beheer & Toezicht i.z. seksueel misbruik in de R.-K. kerk in Nederland. Het bestuur van deze onafhankelijke burgerlijke stichting heeft tot taak:
  • Te zorgen dat het werk van de verschillende organisatieonderdelen optimaal kan verlopen, met name door financiële middelen ter beschikking te stellen.
  • Toe te zien op de gang van zaken in het algemeen en op de toepassing van de afspraken en reglementen in het bijzonder. In dat kader heeft het bestuur op 11 maart 2014 ook de Klachtenregeling Bejegening vastgesteld.
  • Relaties te onderhouden met slachtoffergroepen, zoals de koepelorganisatie KLOKK, met Slachtofferhulp Nederland, de bisschoppen en de hogere oversten van ordes en congregaties en met de overheid.
  • Jaarverslag uit te brengen
  • Het bestuur is onbezoldigd.
Bestuur 
  • De heer drs. Jan Brenninkmeijer, secretaris
  • Mevrouw mr. Liesbeth Sanders is als Hoofd Meldpunt tevens ambtelijk secretaris van het Bestuur
  • Organigram