Werkwijze Platform Hulpverlening

Vertrouwenspersonen hebben als taak om gedurende een beperkte periode hulpverlenende gesprekken te voeren met mensen die zich tot het Meldpunt hebben gericht en die seksueel misbruikt zijn door een persoon die destijds onder gezag stond van R.-K. Kerk. Ook is er aandacht voor hulpvragen van partners en familieleden. Ook melders van fysiek en psychisch geweld, veroorzaakt door iemand werkzaam binnen de RKK, kunnen worden ondersteund door het Platform Hulpverlening.
 
De hulpvraag van de melders kan zeer uiteenlopen. Het kan hierbij gaan om verschillende soorten hulpvraag: sommige mensen willen hun verhaal kwijt en hebben een luisterend oor nodig. Anderen zoeken daarnaast hulp bij de verwerking van het misbruik dat hen is aangedaan. De vertrouwenspersonen zijn in staat om te inventariseren of er omstandigheden zijn die wijzen op een behoefte of noodzaak aan gespecialiseerde psychologische hulp. In principe is er sprake van kortdurende contacten maar in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer doorverwijzing naar psychologische hulp nog een stap te ver is, kan het aantal gesprekken met de vertrouwenspersoon groter zijn.
 
De contacten vinden in principe plaats bij de melders thuis in hun vertrouwde omgeving. Indien dat niet goed mogelijk is vanwege onder andere privacy-aspecten, dan wordt er een geschikte ruimte gezocht in de nabije omgeving. Naast de face to face contacten vindt er ook telefonisch contact plaats of via de mail.
 
In het contact met de slachtoffers wordt allereerst uitgebreid toegelicht wat het Meldpunt kan betekenen met betrekking tot hulpverlening in brede zin van het woord, het aangaan van een klachten- en mediationprocedure en het opstellen van een klaagschrift met ondersteuning van een juridisch adviseur, en de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een compensatieregeling.
 
De vertrouwenspersonen verzamelen de benodigde informatie middels een persoonlijk gesprek waarna terugkoppeling plaatsvindt aan de psychologen van het platform. Die terugkoppeling resulteert, indien daaraan behoefte is, in ofwel een verdere begeleiding door de vertrouwenspersonen, of een gesprek met de psychologen van het platform voor nadere diagnostiek en therapie-indicatie en vervolgens een eventuele doorverwijzing naar het netwerk van specialisten (psychiaters en psychologen) op het gebied van seksueel misbruik en werkend in gespecialiseerde centra) of in hun zelfstandige praktijk. In principe vallen de behandelingen binnen de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ waarbij gewerkt wordt volgens de Diagnose Behandel Combinatie (DBC’s). De kosten worden gedekt door de ziektekostenverzekering middels het basispakket.
 
Indien de klachtenprocedure wordt gestart en een juridisch adviseur is toegewezen dan kan men ook een beroep doen op vertrouwenspersonen voor emotionele en informatieve ondersteuning.
 
Vertrouwenspersonen

U kunt als u dat wilt na aanmelding eerst door een vertrouwenspersoon worden opgevangen. De vertrouwenspersonen hebben ervaring in de hulpverlening en zijn bekend met de problematiek. In een persoonlijk gesprek gaan zij na welke hulp kan worden gegeven, waarna terugkoppeling plaatsvindt aan de voorzitter of de overige leden van het Platform. Als u daaraan behoefte heeft gaat de vertrouwenspersoon verder met begeleiding, zij het voor een beperkte periode.
 
Doorverwijzing

U kunt ook kiezen voor een gesprek met de psychologen van het Platform. Zij stellen dan een diagnose en geven aan welke therapie nodig is. Eventueel kunnen zij doorverwijzen naar het netwerk van psychiaters, psychologen en psychotherapeuten in gespecialiseerde centra op gebied van seksueel misbruik of in een zelfstandige praktijk. Mocht doorverwijzing niet gelukt zijn dan kunt u altijd terugvallen op het Platform.
 
Heeft u nog vragen, kijk dan onder veelgestelde vragen of stel een vraag .