Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

 Welkom op de website van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.
Onze organisatie is de stichting Beheer & Toezicht met 4 onderdelen:
  1. Meldpunt, het ‘front office’.
  2. Platform Hulpverlening, waar iemand hulp kan krijgen o.a. van vertrouwenspersonen, of doorverwezen kan worden gespecialiseerde psychologische hulpverlening.
  3. Klachtencommissie, waar klachten behandeld worden.
  4. Compensatiecommissie, waar slachtoffers na behandeling van hun klacht compensatie kunnen aanvragen.

Wetenschappelijk onderzoek archieven Meldpunt Seksueel Misbruik  RKK Bezwaarmogelijkheid voor medische dossiers

Het bestuur van het Meldpunt (officieel de Stichting Beheer & Toezicht in zake Seksueel Misbruik in de RK-kerk in Nederland) is voornemens - in overeenstemming met de oproep van regering en parlement - zijn archieven niet te vernietigen, maar met name voor wetenschappelijk onderzoek open te stellen. Vanzelfsprekend zal een onderzoeker de privacy van alle betrokkenen in een publicatie moeten beschermen.
Er mag dus alleen informatie worden gepubliceerd die niet kan worden herleid naar een slachtoffer.

Tot het archief behoort ook dat van het Platform Hulpverlening. Op wetenschappelijk onderzoek daarin is de Wet geneeskundige behandelovereenkomst van toepassing. Slachtoffers die contact hebben gehad met het Platform kunnen bezwaar maken tegen toegang voor wetenschappelijk onderzoek. Zelfs anoniem gebruik is dan niet toegestaan.

Het bestuur van het Meldpunt zal deze slachtoffers niet individueel aanschrijven. Betrokkenen kunnen zijn overleden en - zoals uit de praktijk van het Meldpunt bekend - velen willen juist niet meer benaderd worden; ongevraagd contact vanuit het Meldpunt kan zelfs schadelijk zijn.

Om die reden is contact opgenomen met de slachtofferorganisaties en is afgesproken dat deze oproep op de websites van zowel het Meldpunt als Klokk, MCU en VPKK wordt geplaatst.

Hebt u met het Platform Hulpverlening contact gehad in de persoon van Dr. Wim Wolters, Dr. Paul Schreurs of Drs. Will de Jong dan kunt u een bezwaar indienen bij het Meldpunt door een e-mail via 
secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl of een brief aan het postadres Goeman Borgesiuslaan 77,  
3515 ET Utrecht.

Voldoende is de zin: ik heb bezwaar tegen wetenschappelijk onderzoek in mijn medisch dossier van het Platform Hulpverlening onder vermelding van uw volledige naam met voornamen. Uw bezwaar wordt dan in het archief aangetekend op en toegevoegd aan het medisch dossier.

De bedoeling is dat de archieven per 1 oktober 2017 worden overgedragen. Zodra duidelijk is wie als archiefbewaarder gaat optreden, wordt dat ook op de websites bekend gemaakt. Na overdracht kan bezwaar worden ingediend bij de archiefbewaarder.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die eveneens per e-mail stellen aan het Meldpunt. Vragen ingediend bij een slachtofferorganisatie zullen ook met het Meldpunt worden kortgesloten.

 

Start termijn zaken aangehouden voor mediation en herzieningsverzoeken

De Klachtencommissie heeft op 21 november 2016 in de laatste niet-aangehouden zaak haar advies uitgebracht.
 
Zaken die zijn aangehouden voor mediation
In de recentelijk aangepaste regeling wordt in artikel 7.4 bepaald dat een klager binnen één maand na de ondertekening van het laatste advies wordt uitgenodigd een keuze te maken tussen het intrekken van de klacht of het voortzetten van de behandeling ervan door de klachtencommissie. Indien die keuze niet tijdig wordt gemaakt, wordt de klacht als ingetrokken aangemerkt. Dit laat uiteraard voortzetting van mediation of een andere vorm van minnelijke regeling onverlet.
Besloten is dat voor deze gevallen de termijn begint te lopen op 1 december 2016. Dit betekent dat u in zaken die zijn aangehouden voor mediation het Meldpunt vóór 1 januari 2017 dient te berichten of de klacht wordt ingetrokken of wordt geopteerd voor een behandeling van de klacht door de klachtencommissie.
 
Herzieningsverzoeken
Artikel 22.8  van de Klachtenprocedure bepaalt dat herzieningsverzoeken niet meer kunnen worden ingediend nadat zes maanden zijn verlopen sinds het laatste advies is uitgebracht. Ingevolge het bepaalde in artikel 22.1 van de Klachtenprocedure is herziening van een advies mogelijk omdat en indien is gebleken van nieuwe feiten of omstandigheden dan wel van feiten of omstandigheden die om andere redenen bij het eerdere advies niet in aanmerking zijn genomen.
 
Besloten is dat de termijn voor het indienen van herzieningsverzoeken begint te lopen op 1 december 2016. Dit betekent dat herzieningsverzoeken vóór 1 juni 2017 moeten zijn ingediend bij het Meldpunt.
 
Termijn indiening aanvragen compensatie

Aanvragen voor compensatie ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. Een aanvraag dient uiterlijk 6 maanden na de datum van het besluit van het kerkelijk gezag te worden ingediend om nog onder de vigerende Compensatieregeling te worden behandeld door de Compensatiecommissie.

Persbericht 25 oktober 2016

Afronding behandeling klachten slachtoffers misbruik R. K.- Kerk
 
Bij de Klachtencommissie voor slachtoffers van seksueel misbruik in de R. K.- Kerk heeft dinsdag 25 oktober de mondelinge behandeling plaatsgevonden van de laatste reguliere zaken van 2 slachtoffers. Verwacht wordt dat rond 1 december het laatste advies wordt uitgebracht. De Compensatiecommissie die slachtoffers een geldelijke tegemoetkoming toekent, heeft nog 60 aanvragen in behandeling. Die zullen naar verwachting binnen 3 maanden gereed zijn. Het werk van beide commissies zit er dan op.
 
Het Platform Hulpverlening is nog bezig met het prject Nazorg. Daarbij worden alle slachtoffers na afloop van de procedures nog eens benaderd om hulpvagen na te gaan. Maar dit poject zal enkele maanden later worden afgerond. 
 
Naar verwachting sluit het Meldpunt voor seksueel misbruik binnen de R. K.- Kerk in april 2017.
 
3678 meldingen
Vanaf voorjaar 2010, toen de stroom meldingen begon, tot eind 1 oktober hebben zich in totaal 3678 mensen gemeld. 2060 slachtoffers dienden een klacht in.
1618 lieten het om allerlei redenen bij een melding, ondanks uitnodigingen die om te zetten in een klacht. Men vond een melding alleen al voldoende of zag er tegen op een klaagschrift in te dienen. Andere klachten zijn niet behandeld bijvoorbeeld vanwege niet ontvankelijkheid of overlijden van slachtoffers. Ook werden bijvoorbeeld 246 klachten ingetrokken en in 303 zaken is een schikking getroffen. Verder zijn zaken aangehouden o.m. vanwege mediation.
 
In de cijfers is opgenomen wat het effect was van de opschuiving op last van de rechter, van de sluitingsdatum van 1 juli 2014 naar 1 mei 2015: zo’n 300 slachtoffers hebben toen nog een klacht ingediend of hebben hun eerdere melding alsnog omgezet in een klacht.
 
Punt van aandacht zijn de meldingen die niet meer bij de Klachtencommissie in behandeling konden worden genomen na 1 mei 2015. Een aantal van die meldingen is op begrijpelijke termijnoverschrijding door de Klachtencommissie beoordeeld en daadwerkelijk omgezet in een formele klacht, een aantal heeft anderszins tot afdoening geleid. Blijven over meldingen die zijn doorgeleid naar het betreffende kerkelijk gezag; de melders hebben daarvan ook bericht gehad. Het Meldpunt is verder niet betrokken in het vervolg, behoudens waar het gaat om hulpverlening. De melders is ook hulpverlening door het Platform Hulpverlening aangeboden en daarvan is beperkt gebruik gemaakt.
 
1000 klachten gegrond
Uiteindelijk heeft de Klachtencommissie ruim 1400 klachten afgerond, na een zitting, meestal in aanwezigheid van het slachtoffer. Bijna 1000 klachten zijn geheel of gedeeltelijke gegrond verklaard. In 311 zaken was de uitspraak niet gegrond, veelal door gebrek aan steunbewijs. Voor deze slachtoffers heeft de R. K. – Kerk een slotactie opgezet om hen alsnog genoegdoening en compensatie te bieden.
 
Compensatie
Slachtoffers kunnen bij gegrond verklaring van hun klacht door de Klachtencommissie een compensatie aanvragen. Er zijn 5 categorieën van compensatie al naar gelang de ernst van het misbruik. Tot 1 november hebben 930 slachtoffers zo’n aanvraag ingediend. In 819 zaken is een uitspraak gedaan. Daarvan waren er 4 niet ontvankelijk. In categorie 1 kregen 26 slachtoffers een compensatie, 114 in categorie 2, 271 in 3, 86 in 4 en 318 in categorie 5. Die laatste categorie kent een maximum van 100.000 euro.
Totaal is aan compensatie nu ruim 29 miljoen euro uitgekeerd.  Na afloop van de laatste zaken zal dit bedrag naar verwachting zijn opgelopen tot ruim 30 miljoen euro.
 
Na sluiting van het Meldpunt  in het voorjaar van 2017 zal het bestuur een meer uitgebreid eindverslag uitbrengen niet alleen over 2016 en 2017, maar over de hele periode.
 

Wijziging Klachtenprocedure 9 september 2016

De Procedure Klachtencommissie Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk (hierna: de Klachtenprocedure) is sinds de wijziging van oktober 2014 zo ingericht dat de toepassing ervan op termijn een einde neemt; klachten dienden voor 1 mei 2015 te zijn ingediend en klaagschriften voor 1 augustus 2015, behoudens door de klachtencommissie verschoonbaar geachte termijnoverschrijding. De eindigheid van de regeling is ook benadrukt in artikel 22.8 waarin is bepaald dat herzieningen niet meer kunnen worden ingediend nadat zes maanden zijn verlopen sinds het laatste advies is uitgebracht en artikel 27 dat bepaalt dat de Klachtenprocedure buiten werking treedt na de laatste beslissing op een ingediend herzieningsverzoek. Via artikel 2.2 van de compensatieregeling is ook de werking van die regeling afhankelijk van het einde van de Klachtenprocedure. Hetzelfde geldt voor de mediationregeling die een nadere uitwerking vormt van artikel 7 van de Klachtenprocedure.
 
De behandeling door de klachtencommissie van een aantal zaken waarin tijdig een klaagschrift is ingediend, is aangehouden voor een schikking en wel op de voet van artikel 7, ook in die gevallen waarin het eerste lid daarvan geen grondslag vormde voor de schikkingspoging. Dit leidt tot de onbedoelde consequentie dat het tempo waarin in die zaken geschikt wordt, bepaalt wanneer de regeling een einde neemt. Daarnaast is het wenselijk tijdig duidelijkheid te geven over het begintijdstip van de zes maanden als bedoeld in artikel 22.8, ook in die aangehouden zaken.
 
Gelet op het vorenstaande heeft het Bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht op 9 september 2016 besloten tot een wijziging van de Klachtenprocedure. De gewijzigde Klachtenprocedure is te raadplegen via deze website onder Klachtencommissie, Documenten.
 
De verwachting is, dat de klachtencommissie rond 1 november a.s. in de laatste niet-aangehouden klachtzaak haar advies zal uitbrengen.
 
Het bovenstaande is ook ter kennis gebracht van de juridisch adviseurs in de aangehouden zaken.
 
Het besluit is te raadplegen via deze link: Besluit wijziging Klachtenprocedure 9 september 2016.pdf

 

 

Slotactie

De Rooms Katholieke Kerk heeft op advies van Drs W.J. Deetman besloten een Slotactie te houden voor slachtoffers waarvan de klacht niet gegrond is verklaard. Binnenkort worden daarover brieven verzonden.
 
Het Platform Hulpverlening is beschikbaar voor slachtoffers die een gesprek met een vertrouwenspersoon op prijs stellen of met de aan het Platform verbonden psychologen; zij kunnen ook helpen bij doorverwijzing naar passende hulpverlening.
 

Het Meldpunt is niet bij de Slotactie betrokken. Zie voor verdere informatie de website www.onderzoekrk.nl

 

 

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Per 1 mei 2015 is het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking getreden binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl  is hierover meer informatie te vinden. De website geeft aan wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan en hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld.

 

Het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingesteld.
 
Met het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag sluit de Rooms Katholieke Kerk in Nederland aan bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn. Dit Reglement moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat, die per 1 juli 2014 in werking is getreden. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken.

 

(disclaimer) Het kan zijn dat teksten op deze website enigszins afwijken van de officiële documenten, regels en omschrijvingen. In alle gevallen zijn de officiële teksten geldend.